Förbundets organisation

Förbundsmöte (FM)

Förbundsmötet är SvSF högsta beslutande organ. Till förbundsmötet inbjuds distriktsrepresentanter, som får sitt mandat från distriktsstyrelsen. Varje distrikt har en rösträtt per 1500 medlemmar.

Förbundsmötet hålls i maj månad och motioner (förslag på ärenden) ska ha inkommit senast sista mars. 

Förbundsstyrelsen (FS)

Förbundsstyrelsen (FS) består av både ledamöter samt representanter från sektionerna.

I 23§ i stadgarna hittar man styrelsens arbete och ansvar – styrelsens åligganden. Sammanfattningsvis har FS ett övergripande ansvar och jobbar strategiskt med långsiktiga verksamhetsplaner och att formulera långsiktiga mål för SvSF.

FS arbetsutskott (AU) har befogenheter utifrån FS:s direktiv.

FS har även arbetsgrupper som fördjupar sig i olika frågor, t.ex. miljö, SäkB, utbildning m.fl.

Sektioner

De fyra sektionerna: Gevär, Lerduva, Pistol och Viltmål verkar inom sina specialområden för skyttet som idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor.

Varje sektion har att verkställa sektionsmötets beslut inom ramen för tilldelade resurser, bl.a. vidta åtgärder för att SM-tävlingar anordnas samt utse skyttar, lag och ledare till landskamper.
Sektionen ska arbeta långsiktigt med en rullande flerårsplan och verka för att verksamheten bedrivs ur ett barn- och ungdomsperspektiv som ska stimulera till att barn/ungdomar stannar inom organisationen även upp i vuxen ålder – för ett livslångt idrottande.

Specialdistriktsförbund (SDF)

SvSF är indelat i 20 SDF där föreningar ingår beroende på kommunal hemvist.
Varje SDF har en huvudstyrelse, som i vissa distrikt kompletteras med sektioner eller kommittéer.

SDF:ens högsta beslutande organ är årsmötet, där ombud från ingående föreningar har rösträtt.

Varje SDF är självständiga och deras ekonomi och verksamhet skiftar. Utgångspunkten är att alla grenar ska vara representerade i distriktet.

SDF:en samarbetar med RF-SISU i distriktet.


 

Senast uppdaterad: 23-05-15 av Richard Gardt