Förbundsmötet klubbade igenom SvSF:s nya organisationsstruktur

Ett historiskt beslut fattades på helgens förbundsmöte. Beslutet innebär att vår organisation får en helt ny struktur fr.o.m  2025. Här besvarar Johan Carlson några av de vanligast förekommande frågorna. 

Distrikten röstade igenom styrelsens förslag för en ny organisationsstruktur på årets Förbundsmöte som hölls i Stockholm söndagen den 5 maj. Ett historiskt beslut som innebär en hel del förändringar, där den mest i ögonfallande förändringen är att sektionerna i dess nuvarande form upplöses helt och ersätts med ett antal grenkommittéer. 

Den nya organisationsstrukturen kommer börja gälla fr.o.m den 1 januari 2025 men arbetet med implementeringen påbörjas redan i skrivande stund. Vi bad ordförande Johan Carlson besvara några frågor som förhoppningsvis kan ge en lite tydligare bild av hur Förbundets nya organisation kommer se ut och fungera. 


Vad innebär omorganisationen för typ av förändringar, i stora drag? Kan du beskriva hur det nya organisationsträdet kommer se ut? 

-I korthet betyder det att vi lämnar dagens struktur med en huvudstyrelse och fyra sektioner med egna styrelser till förmån för en struktur med en mindre huvudstyrelse och en uppsättning kommittéer, råd och nämnder. Styrelsen krymps från dagens 16 ledamöter (varav 8 kommer från sektionerna) till 8 ledamöter plus ordförande. Kommittéerna kommer att utses av förbundsstyrelsen på förslag från medlemmarna. Dessa kommer sedan att arbeta relativt självständigt med väl avgränsade frågor, utifrån fastställda kostnadsramar. Till sitt stöd kommer styrelsen även att ha ett antal råd, vars uppgift blir att bereda ärenden som sedan beslutas av styrelsen. Ett särskilt viktigt sådant råd blir Utnämnings- och rekryteringsrådet, som ska bistå med att vaska fram personer till kommittéerna.

Vilka är de väsentliga fördelarna och hur är detta till gagn för våra; 1.) Medlemsföreningar? 2.) Förtroendevalda? 3.) Den individuelle skytten?

– Vi hoppas att den nya strukturen ska sänka tröskeln så att fler både vill och ges möjlighet att engagera sig, i och med att man kommer kunna engagera sig i väl avgränsade sakfrågor istället för att arbeta med generiskt styrelsearbete. De förtroendevalda i den nya styrelsen kommer också att få mer tid till att fokusera på långsiktiga strategiska frågor och mer utåtriktat arbete.  De som redan idag är förtroendevalda till sektioner kommer under 2024 gradvis att växla över i den nya strukturen så att denna har full funktion till 2025. För distrikt och föreningar hoppas vi att kontaktvägarna blir tydligare, bland annat genom att en kommitté får till särkilt uppdrag att stötta distrikt och föreningar. För den enskilde tror vi att det blir tydligare vem som gör vad och var man ska vända sig om man har funderingar eller om man vill engagera sig i någon fråga.

Vad händer närmaste tiden? Vilka förändringar gör ni initialt?

– Vi har sedan tidigare en arbetsgrupp med uppgift att planera upp “hybridåret 2024”, den fyller vi på med ytterligare några personer och fortsätter. Utnämnings- och rekryteringsrådet behöver också komma på plats. Dagens sektionsledamöter och övriga kopplade till sektionerna kommer att arbeta parallellt med befintliga uppgifter och med att aktivera grenkommittén och dess underkommittéer. En modell för hur våra ekonomiska resurser ska fördelas i den nya strukturen behöver också färdigställas och presenteras tidigt i höst, så att verksamheten för 2025 kan planeras.

Ordförande Johan Carlson under en presentation på förbundsmötet

Hur ser den långsiktiga visionen ut? Vilka mål önskas uppnås på sikt?

– Dels hoppas vi att fler av våra medlemmar ska vara engagerade i utvecklingen av vårt förbund. Vi tror också att vi kan utnyttja de resurser vi har på ett effektivare sätt då vi kan jobba mer förbundsövergripande än med dagens sektionsstruktur. Förhoppningen är också att huvudstyrelsen ska få tid över att driva långsiktiga frågor för att stärka förbundets position inom idrottsrörelsen.

Vilken typ av kompetens önskar ni få in i den nya strukturen? Vad önskar ni att våra skyttar kan hjälpa till att bidra med?

– Jag är övertygad om att det finns något att bidra med för de flesta som vill engagera sig. I takt med att kommittéernas arbetsbeskrivningar blir klara behöver vi all hjälp vi kan få med att hitta bra personer att fylla dem med. Här kan alla bidra!

Hur engagerar man sig? Vem kontaktar man om man vill vara en del av den nya organisationen och ha en betydelsefull roll i den nya strukturen? 

– Initialt kan man vända sig till någon i dagens sektioner eller till någon i styrelsen. Så snart utnämnings- och rekryteringskommittén är igång blir det den primära ingången, då de kommer att ha till uppgift att kartlägga behovet av kompetens.


 

Richard Gardt 24-05-08