Projektstöd IF 2022-2023

Riksidrottsstyrelsen beslutade 2019 om nya former för ekonomiskt stöd till idrotten. Bland annat gjordes då Idrottslyftet om till Projektstöd IF. Detta stöd är, precis som tidigare Idrottslyft, endast riktat mot barn-och ungdomsidrotten.

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025 - Läs mer här.

Två övergripande områden kommer vara sökbara som projektstöd för idrottsförening under 2022 och 2023. Dessa är:

Inkludering av underrepresenterade grupper

 • Detta projektstöd ska användas för att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar samt att att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.
 • Projektstödet finns för att sänka trösklarna till de som inte tillhör normen för idrotten. Man kan också använda projektstödet för att höja kunskapen hos ledare och andra om hur normer påverkar individer och grupper kopplat till idrotten.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Detta projektstöd används för:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

 


SvSF:s inriktningar på Projektstöd IF

Vad kan föreningen söka bidrag för?
Projektstöd IF är en satsning på svensk idrott för unga. Under 2022-23 kommer föreningar inom Svenska Skyttesportförbundet få möjlighet att  ansöka om medel för att genomföra ett projekt för att inkludera underrepresenterade grupper och för att skapa och behålla trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. 
Svenska Skyttesportförbundet har valt att dela upp de sökbara delarna i fyra olika projekt: 

Elektronikprojektet är för er som arbetar med ett projekt där inköp av elektronisk tavla är en del av projektets utformning. Observera att detta bara går att söka om föreningen idag använder papptavlor som markering. Det ska alltså vara projekt som syftar till att starta nytt och inte redan har detta i sin ordinarie verksamhet.

Target Sprintprojektet är för er som är intresserade av att kompettera er verksamhet med den nya grenen Target Sprint. Ni kan i projektet söka bidrag för att köpa in 5 stycken skjutställ med fallmål (30 000 kr) samt projektledararvode på 500 kr/tillfälle. För att läsa mer om Target Sprint klicka här.

Fria projektet är till för er som har en projektidé om hur er föreningkan utveckla sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs. Detta så att utövarna mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Er projektidé kan handla om att;

 • utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande. 

Föreningen kan söka bidrag för utveckling av den verksamhet ni gör idag, men eventuella medel får inte gå direkt till den ordinarie verksamheten.

Utbildningsprojektet är för er som har ledare eller andra inom föreningen som vill gå antingen SvSF:s utbildningar eller RF-SISU:s ledarutbildningar.

Ni kan läsa mer om Skyttesportförbundets utbildningar genom att klicka här.

SISU:s utbildningar hittar ni information om här.

Hur görs ansökan?

Ansökan till till ett visst projekt görs via ett formulär i Idrottsmedelsmodulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline. En medlem med inloggningsuppgifter kan fylla i ansökan, men endast ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i systemet med respektive roll.

Ansökningsperioden för de olika projekten sträcker sig till den 15 oktober 2023.

Samtliga ansökningar kommer att besvaras oavsett utfall.   

Vad ska ansökan innehålla?

I ansökan beskriver ni projektet, vad bidraget ska användas till samt vad ni förväntar er av projektet. Observera att ett projekt inte bara kan innehålla inköp av utrustning utan detta måste vara kopplat till en aktivitet som sker i föreningens regi. 


Vilka bestämmelser finns det?

 • Allt arbete ska utgå från ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten Vill och Barnrättskonventionen. Vill ni läsa mer om detta hittar ni informationen genom att klicka här.
 • Projektstödet riktas mot barn och ungdomar i åldern 7-25 år.
 • Ni kan söka för 1- eller 2-årigt projekt.
 • Föreningen ska ha betalt årsavgift till SvSF och distriktet.
 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 • Återrapportering av projektet måste ske och den ska göras i IdrottOnline. Söker man för 2-årigt projekt måste detta delrapporteras.
 • Föreningen måste redovisa LOK-stöd som påvisar utökad aktivitet under eller som en följd av projektet.
 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om: projektet inte genomförs enligt plan, kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte lämnas in eller återrapporteringen inte genomförs.
 • Tidigare projekt måste vara redovisade för att föreningen ska kunna få ett nytt bidrag.

 

Vad händer om projektet beviljas medel?

 • Bidrag avseende utrustning utbetalas när föreningen skickat in en offert eller en faktura. Bidraget kan alltså betalas ut innan själva inköpet.
 • Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline och kan aldrig överstiga de faktiska kostnaderna för projektet.
 • För utrustning kommer ett treårigt avtal att skrivas. Syftet med detta avtal är att föreningen inte kan sälja materialet vidare under denna tid utan medgivande från SvSF.
 • Efter avslutat projekt avrapporteras det med en ekonomisk redovisning innehållande faktura med bifogat kontoutdrag på utbetalningen eller kvitto.
 • En skriftlig återrapport görs i IdrottOnline efter projektets slut, dock senast den 31 december 2022 eller 31 december 2023. 2 åriga projekt kommer att delrapporteras i slutet på 2022.Läs mer här: 
Riktlinjer Projekstöd IF – Barn- och ungdomsidrott 

Hur du gör en ansökan i IdrottOnline

Vill ni ha hjälp med er ansökan eller har ni andra frågor?
Kontakta SvSF:s föreningsutveklare Alexander Carlsson eller Erika Öhrling

Alexander Carlsson23
Alexander Carlsson Föreningsutvecklare / RIG- och NIU-ansvarig
Erika Öhrling
Erika Öhrling Föreningsutvecklare
Senast uppdaterad: 23-09-18 av Alexander Carlsson